วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ ม.1

แบบทดสอบ ม.1 จำนวน 20 ข้อ
ให้นักเรียนทำแบบทำสอบและส่งให้เรียบร้อยภายในชั่วโมงเรียน

1. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ได้ ถูกต้อง
ก.  ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
ข.  ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
ค.  ช่วยตอบสนองความต้องการของสังคม
ง.  ถูกทุกข้อ
2. ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ก.  การแก้ปัญหา
ข.  การสร้างความบันเทิง
ค.  การติดต่อสื่อสาร
ง.  การสร้างเอกสารใหม่
3. ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก.  หน่วยรับเข้า
ข.  หน่วยส่งออก
ค.  หน่วยประมวลผลหลัก
ง.  หน่วยประมวลผลกลาง
4. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
ก.  ลำโพง                            
ข.  จอภาพ
ค.  เครื่องพิมพ์                   
ง.  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการรับเข้าข้อมูล
ก. แผงแป้นอักขระ
ข. เมาส์
ค. ปากกาแสง
. เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลทุกข้อ
6. หน่วยประมวลผลกลาง มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.  GPU                               
ข.  COU
ค.  PQU                               
ง.  CPU
7. หน่วยความจำหลักที่นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
ก.  2 ประเภท
ข.  3 ประเภท
ค.  4 ประเภท
ง.  ไม่มีข้อถูก
8. หน่วยความจำประเภทใด ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะใช้เครื่องถ้าขณะใช้งานไฟดับข้อมูลจะหายไป
ก.  แรม
ข.  รอม
ค.  รอมและแรม
ง.  ถูกทุกข้อ
9. หน่วยความจำประเภทใดเป็นหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
ก.  แรม
ข.  รอม
ค.  รอมและแรม
ง.  ฮาร์ดดิสก์
10. ถ้าต้องการบันทึกภาพยนตร์ควรใช้หน่วยความจำประเภทใด
ก.  ซีดีรอม
ข.  ดีวีดีรอม
ค.  รอมและแรม
ง.  ฮาร์ดดิสก์
11. Output Unit คือส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์
ก.  หน่วยรับข้อมูล
ข.  หน่วยส่งออกข้อมูล
ค.  หน่วยประมวลผลกลาง
ง.  หน่วยความจำ
12. โปรแกรมประมวลผลคำ คือโปรแกรมใด                                
ก.  ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.  ไมโครซอฟต์เอกเซล
ค.  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ง.  โปรเดสทอป
13. โปรแกรมการคำนวณ คือโปรแกรมใด
ก.  ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.  ไมโครซอฟต์เอกเซล
ค.  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ง.  โปรเดสทอป
14. โปรแกรมนำเสนอผลงาน คือโปรแกรมใด
ก.  ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.  ไมโครซอฟต์เอกเซล
ค.  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ง.  โปรเดสทอป
15. โปรแกรมออกแบบและสร้างชิ้นงาน คือโปรแกรมใด
ก.  ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.  ไมโครซอฟต์เอกเซล
ค.  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ง.  โปรเดสทอป
16. เว็บที่ให้บริการไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล คือข้อใด
ก. www.google.co.th
ข. www.sanook.com
ค. www.hotmail.com                       
ง. www.kapook.com
17. บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. E-car                               
ข. E-card
ค. E-cat                                
ง. E-cake
18. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่ออย่อว่าอย่างไร
ก. E-banking                      
ข. E-bank
ค. E-blacking                     
ง. E-black
19. ข้อใดคือเว็บที่ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
ก. www.moe.go.th
ข. www.siamu.ac.th
ค. www.thaisarn.net.th
ง. www.google.co.th
20. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย
ก. 3 หน่วย
ข. 4 หน่วย
 5 หน่วย
 6 หน่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น